Uporedna studija o integraciji novih zemalja članica EU u proces donošenja odluka u EU

Iveta Kažoka, Centar za javne politike PROVIDUS, oktobar 2014

EACEA comparative study

Uporedna studija zasnovana na polaznoj studiji o indikatorima nivoa integracije i angažmana novim zemalja članica EU sprovedenoj 2013. godine; dva istraživanja javnog mnjenja sprovedenih tokom septembra 2013. i septembra 2014. godine u četiri nove zemlje članice – Bugraskoj, Češkoj, Letoniji i Poljskoj – posebno za potrebe ove studije; šest radnih grupa građana (fokus grupa) sprovedenih tokom 2014. godine posebno za potrebe ove studije u Bugraskoj, Češkoj, Letoniji, Crnoj Gori, Poljskoj i Srbiji u cilju sticanja boljeg uvida u rezultate istraživanja javnog mnjenja; šest nacionalnih izveštaja pisanih na osnovu daljeg istraživanja i intervjua sprovedenih sa predstavnicima nacionalnih vlada i parlamenata, članovima Evropskog parlamenta (MEP), lobistima i stručnjacima za pitanja EU.

Studija, sprovedena u okviru PASOS projekta “Proširenje i građanstvo: Pogled u budućnost”, analizira integraciju građana i donosioca odluka zemalja “Istočnog proširenja” u okviru procesa donošenja odluka u Evropskoj uniji (EU). Studija takođe sadrži osvrt in a dve zemlje kandidata – Crnu Goru i Srbiju.

Studiji možete pristupiti ovde.
Original studije objavljen je na engleskom jeziku i dopstupan ovde.