21.12.2011 - Nikola Rašković prisustvovao konferenciji o pravima žrtava...

Volonter CEAS-a Nikola Rašković, prisustvovao je 21. decembra 2011. godine konferenciji „Pravo žrtava kršenja ljudskih prava tokom 90-tih na materijalne reparacije u Srbiji“, koju je organizovao Fond za humanitarnu pravo, uz podršku organizacije Civil Rights Defenders. Skup je, pored predstavnika civilnog društva i aktivista za ljudska prava iz regiona, okupio i predstavnike ministarstava, pravosudnih institucija i advokate.
Cilj konferencije je bio da razmotri moguće modele za ostvarivanje prava na reparacije u Srbiji i da se o ovom pitanju pokrene dijalog sa nadležnim institucijama. Razmotreni su i modeli reparacija koji postoje u drugim post-konfliktim društvima, ali i kako je to urađeno u državama regiona.
Kada je reč o administrativnim reparacijama u Srbiji, dosta se govorilo o nejednakom položaju civilnih i vojnih žrtava rata, jer se prema trenutnim zakonskim regulativima civilne žrtve nalaze u diskriminisanom položaju. Pokrenuto je pitanje promene pravilnika po kome se utvrđuje postotak oštećenja koji civilnim žrtvama rata omogućava sticanje prava na naknadu. Skrenuta je pažnja i na probleme i nerazumevanje od strane državnih organa sa kojima se susreću članovi porodica nestalih prilikom pokušaja za ostvarivanje prava na reparacije.
Zaključak konferencije je da je u Srbiji daleko veći broj onih koji koji su bili žrtve kršenja ljudskih prava od onih koji su uživaoci reparacije, zato je neophodno da se postojeće zakonske regulative izmene i dopune i pronađe adekvatan model po kome bi veći broj lica raspolagao pravom na reparaciju. Takođe je predloženo da se, zbog toga što se sa pitanjem prava žrtava kršenja ljudskih prava na materijalne reparacije susreću veliki broj država regiona, ovo pitanje pokuša rešiti na regionalnom nivou, sporazumom zainteresovanih država, koji bi poslužio kao regionalni okvir za rešavanje ovog problema.