CEAS: Strategije bi mogle da ubrzaju otvaranje poglavlja 31

BEOGRAD, 3. oktobra (Tanjug) - Beogradski Centar za evroatlantske studije (CEAS) pretpostavlja da će konačno usvajanje strategija nacionalne bezbednosti i odbrane ubrzati i otvaranje pregovaračkog poglavlja 31 sa EU, koje se bavi zajedničkom spoljnom, bezbednosnom i odbrambenom politikom. 

Povodom uporedne analize verzija ta dva strateška dokumenata CEAS u saopštenju izražava nadu da će se sve stranke odgovorno ukljuciti u proces razmatranja, eventualnih izmena i usvajanja tih važnih strategija, ali i drugih zakonskih i normativnih akata koji iz njih treba da proizađu, usvajanjem u sadašnjem ili novom sazivu parlamenta. 

Bojkot predstojecih izbora, po oceni CEAS predstavlja izbegavanje tih važnih obaveza, a što smatraju da je posebno bitno, imajući u vidu nove geopolitičke i regionalne okolnosti i činjenicu da se dokumenta usvajaju u periodu izuzetno teških pregovora o novom odnosu Beograda i Prištine.

Centar smatra da je predstojeca skupstinska rasprava o tim dokumentima prilika i za potvrdu namere o poboljšanju funkcionisanja parlamenta, ali i za neparlamentarnu opoziciju i druge aktere, da iznesu stavove i predloge.

CEAS pozdravlja što se u strategijama očuvanje životne sredine i resursa smatra naconalnim interesom, što će broj građana obučenih za odbranu zemlje biti povećan kao i to što su profesionalnost, kontrola i nadzor uvršteni u načela funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti i sistema odbrane.

CEAS smatra da je dobro što se u dokumentima ne nalazi rečenica "Ruska Federacija nastaviće da jaca politicki uticaj i unapreduje svoje kapacitete, a istovremeno i svoju poziciju u pojedinim regionima, kao i svetu", i to što se KFOR eksplicitno ne pominje kao garant Briselskog sporazuma.

Takođe, navode kao dobro i to što se u strategijama eksplicitno ističe da je sistem odbrane pod demokratskom i civilnom kontrolom i što se Vojska Srbije eksplicitno navodi kao akter sprovodenja strategije odbrane.

CEAS uvažava specificnost trenutka, pre svega zbog dinamike pregovora i mogućeg multidimenzionog kompromisnog sporazuma o formalizaciji odnosa Beograda i Prištine. 

I pored toga CEAS je zabrinut da neke novine u nacrtima strategija mogu biti suviše arbitrarno tumačene i zbog toga izazvati i unutrašnja i spoljnopoliticka, a pre svega regionalna nerazumevanja i probleme. 

To se, kako pišu, pre svega odnosi na delove koji se ticu zaštite srpskog naroda gde god on živi kao novodefinisanog nacionalnog interesa i razvijanja specijalnih paralelnih odnosa sa Republikom Srpskom. 

Sada se u SNB kaže, dodaje CEAS, ugrožavanje nacionalnih interesa smatra se ugrožavanjem bezbednosti Srbije i srpskog naroda, ma gde živi.

CEAS smatra da probleme u komunikaciji i jačanju regionalne saradnje, pa i evropskih integracija, koje su s pravom uvrštene u nacionalne interese, mogu izazvati odredbe iz Strategije odbrane iz poglavlja Politika odbrane. 

"Sada je eksplicitno uvedno da će se u okviru očuvanja mira i bezbednosti u regionu i svetu, kao jednom od obrambenih interesa RS, ostvarivati i kroz: "ocuvanje RS kao entiteta u sastavu BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i unapredenje položaja Srba u svetu i regionu", navodi CEAS.

CEAS dodaje da se iskreno nada da će prateći zakonski i drugi akti smanjiti arbitrarnost ili detaljnije definisati način procene ugroženosti spomenutih interesa, u cilju održanja unutrašnje i regionalne bezbednosti. 

U ostalim oblastima, koje nisu menjane, CEAS u potpunosti stoji iza svih ocena i preporuka objavljenih u izveštaju „Kosovo pre svega" u kome se analiziraju: kontekst procesa usvajanja i vrednosno-metodološki sadržaj nacrta nove Strategije nacionalne bezbednosti i njegova uskladenost sa postojecim zakonodavnim okvirom.

Kako se navodi, CEAS je u izveštaju „Kakvu razliku čini godinu dana" uporedno analizirao nacrte novih strategija koje je Vlada usvojila 8. avgusta i poslala parlametu na razmatranje, sa verzijama javno razmatranim tokom proleća 2018.