Evropska Komisija, Izveštaj o napretku Srbije u pregovorima sa EU, Civilna zaštita

"Što se tiče civilne zaštite, smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje katastrofama treba da se tretira kao prioritet, posebno u svetlu teških poplava 2014. Srbija je u julu postala 33. država član Mehanizma civilne zaštite EU. Srbija treba da obezbedi da Srpsko ruski humanitarni centar u Nišu ne duplira ulogu Mehanizma za civilnu zaštitu EU u regionu. Srbija će takođe morati da izradi procenu rizika na državnom nivou kao i procenu svojih mogućnosti upravlјanja rizicima."

Evropska Komisija, Izveštaj o napretku Srbije u pregovorima sa EU, Civilna zaštita

10.11.2015.