Inicijativa za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Centar za evroatlantske studije se pridružio inicijativi za hitno donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koju je podržalo 17 organizacija 

Trenutno važeći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet je sada već davne 2008. godine i već na na samom početku su uočene brojne nelogičnosti i problemi u primeni. Zakon je na snazi u integralnom obliku, sa izuzetkom izmena i dopuna manjeg obima. Tako su do danas ostali neuređeni neki od ključnih segmenata zaštite podataka o ličnosti, kao što su video-nadzor, biometrija, bezbednosne provere i privatni sektor bezbednosti. Jedna od posledica manjkavog pravnog okvira su i i brojni problemi u praksi koji se tiču zakonitosti obrade i obezbeđivanja efektivne zaštite podataka o ličnosti, kako u javnom tako i privatnom sektoru. Gotovo je suvišno govoriti koliko se svet promenio od kada je zakon napisan i u kojoj meri su, kao posledica korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i razvoja ekonomije podataka, pitanja zaštite podataka o ličnosti postala kompleksnija, što domaći pravni okvir uopšte ne prepoznaje.