Saopštenje Skupštine Srpskog lekarskog društva ​od 3. novembra 2017. godine.

Predsedništvo Epidemiološke sekcije SLD, sa zabrinutošću prati odnos medija prema struci i nauci, naročito kada je reč o preventivnoj medicini.

Stručnjaci koji profesionalno i posvećeno, sprovode sva najsavremenija naučna i stručna saznanja, kao i odredbe svih zakonskih propisa iz oblasti zaštite zdravlja stanovništva, kontinuirano su izloženi napadima pojedinaca i organizovanih grupa.

Naša javnost se uporno zastrašuje navodnom epidemijom raka i pretećim katastrofičnim scenarijom o sve masovnijem pomoru od ove bolesti, a roditeljima se usađuje nepostojeći strah od vakcina.

Neodgovorni pojedinci se u ime struke pozivaju na podatke Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut", istovremeno ih grubo krivotvoreći. Svaki stručnjak koji pokuša da ukaže na istinu biva bez mere, ukusa i osnove vređan i ponižavan.

Došli smo u situaciju da preovlađujući deo građanstva prihvata ove nakaradne poruke, što ima ozbiljne negativne posledice po javno zdravlje.

Lažna predstava o epidemiji raka i sve prisutnoj zagađenosti životne sredine kancerogenima na koje se ne može uticati nameće fatalizam i odustajanje od delotvornih preventivnih mera (prestanak pušenja, fizička aktivnost, pravilna ishrana, izbegavanje polno prenosivih i drugih infekcija značajnih za pojavu raka, itd.). Javni nastupi i propaganda antivakcinalista dovele su nas u situaciju da smo, naročito kada se radi o MMR vakcini, dostigli samo dno obuhvata u evropskim razmerama.

Imajući te okolnosti u vidu, Predsedništvo Epidemiološke sekcije SLD, predlaže Predsedništvu SLD / LKS da preduzme sledeće korake:

1. Pozovu Odbor za zdravlje i porodicu Narodne skupštine, Ministarstvo zdravlja, SANU i sve druge upravne i naučne ustanove, društva i udruženja lekara i ostalih zdravstvenih radnika, medicinske fakultete i škole zdravstvene struke, IZJZS sa mrežom instituta i zavoda, kao i sve zdravstvene ustanove i privatnu praksu, na zajedničko delovanje u izgradnji pozitivnih stavova prema vakcinaciji kao jednom od najvećih dostignuća savremene medicine,

2. Pozovu medije, kako štampane tako i elektronske, da objektivno informišu o efektima vakcinacije,

3. Afirmišu nesumnjivu istinu da u Srbiji ne postoji neočekivan porast stopa obolevanja i umiranja od raka.

4. Insistiraju da su jedini merodavni izvori podataka o epidemiološko-ekološkoj situaciji: za rak - Registar za rak Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut"; za vakcinaciju - Odeljenje za nadzor nad vakcinama sprečivim bolestima i imunizaciju Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut"; za izloženost zračenju - Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije i druge odgovarajuće ustanove.

5. Pozovu organe SLD i LK, da u skladu sa svojim ovlašćenjima, reaguju na aktivnosti kolega koji javno iznose i propagiraju stavove koji su u suprotnosti sa naučnim i stručnim saznanjima, odredbama svih važećih zakonskih propisa kao i etičkim kodeksom.


Sekretar

Dr sc. med. Milena Kanazir

Predsednik Epidemiološke sekcije

Prim. mr sc. med. Slavica Maris