KOSOVO PRE SVEGA - Analiza konteksta procesa usvajanja i analiza nacrta Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije

Centar za evroatlantske studije iz Beograda objavio je danas svoj novi izveštaj KOSOVO  PRE SVEGA, u kome se  analiziraju:  kontekst procesa usvajanja i vrednosno-metodološki  sadržaj nacrta nove Strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije i njegova usklađenost  sa postojećim zakonodavnim okvirom. Nacrt SNB i nacrt nove Strategije odbrane bi tokom jeseni trebalo da uđu u skupštinsku proceduru.

U Izvršnom  rezimeu Izveštaja se kaže:

Nova strateška dokumenta Republike Srbije razmatraju se i usvajaju u izrazito dinamičnom periodu globalnih bezbednosno-političkih trendova. Istovremeno, RS se suočava i sa mnogobrojnim neuobičajeno velikim unutrašnjim izazovima,  od potrebe reforme pravosuđa nadalje. I spoljne i unutrašnje okolnosti objektivno otežavaju  usvajanje dobro artikulisanih strateških bezbednosnih i odbrambenih dokumenata relativno male zemlje u relativno neizvesnom  procesu  evropskih integracija.

Dobro je što su evropske integracije RS u nacrtu nove SNB navedene eksplicitno kao nacionalna vrednost, te što je Predsednik RS povezao optimalan ishod pregovora o Kosovu sa članstvom RS u EU.

U srpsko-ruskim odnosima se  primećuju dva paralelna  trenda: serija malih pozitivnih koraka u politici aktuelne Vlade prema pritiscima iz Moskve s jedne, i sve intenzivnije delovanje pro-kremaljskih  struktura u Srbiji koji se protive politici zvaničnog Beograda o Kosovu sa druge strane.

U analiziranom periodu uočava se sve intenzivnija bilateralna komunikacija  Srbije i SAD, sa optimitičnim tonovima. Ovo prati i drugačiji odnos pro-vladinih medija o SAD generalno. Iako neupitno pozitivan, ovaj trend  može biti ugrožen ako RS ne obrati pažnju na novu turu sankcija SAD prema Rusiji, i realizuje najavu kupovine ruske opreme sa novim tehnologijama.

Ipak, glavna politička karakteritika perioda u kome se analizira nacrt SNB  jeste intenziviranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu kao i samog procesa pregovora sa zvaničnom Prištinom pod pokroviteljstvom  EU. Proces izrade novih strateških dokumenata, kao i njihov sadržaj, najviše su  uslovljeni ubrzavanjem procesa pregovora sa Prištinom, što je dodatni  objektivno otežavajući faktor.

Ocena  da je nacrt nove SNB RS dominantno uslovljen pregovorima o Kosovu,   dobija utemeljenje  u delovima nacrta SNB koji se odnose na nadležnosti Predsednika RS, koji je i glavni pregovarač oko Kosova. Na više mesta u nacrtu nagoveštava se  jačanje pozicije Predsednika Republike u budućem zakonskom okviru.

CEAS donekle  razume ovaj trend,  iako je on  upitan sa aspekta podele vlasti i demokratske kontrole sistema bezbednosti, te  predstavlja mač sa dve oštrice,  imajući u vidu navedene političke okolnosti i izazove sa kojima se državno rukovodstvo suočava u naporima iznalaženja  mirnog i održivog rešenja oko Kosova, u nadi da će ono Srbiju zadržati na putu evropskih integracija.

Prva nova Nacionalna strategija bezbednosti adminstracije predsednika SAD Donalda Trampa zove se  AMERICA FIRST i izuzetno je dobro napisana. CEAS ocenjuje da je državno rukovodstvo RS itekako dobro i na vreme  osetilo trend promene sa fokusa na  multilateralizam Obamine adminsitracije ka principijelnom realizmu Trampove. Ovo podrazumeva fokus na ishod, a ne na ideologiju, te da mir, bezbednost i napredak zavise od snažnih suverenih država koje poštuju svoje građane kod kuće i sarađuju na održavanju mira u svetu. Utoliko je uporedna analiza sa nacrtom nove NSB RS bila teža jer su sve   oblasti zasenjene pitanjem Kosova, pa stoga smatramo da se, ne bude li u njoj značajnih izmena, ona komotno može nazvati KOSOVO PRE SVEGA.

Zbog svega navedenog, CEAS smatra  da je vrlo verovatno da nova strateška dokumenta, čak  i ako budu usvojena sa značajnim izmenama, što je malo verovatno, neće imati dug vek važenja.

CEAS smatra da je prvo preko potrebno formalizovati normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova koji  predstavljaju poslednji  veliki nerešeni faktor nasleđa Miloševićevog režima i ratova devedesetih. U skladu sa novim sveobuhvatnim rešenjem potrebno je ući u proces izmene postojećeg Ustava ili usvajanja novog. U ovim izmenama potrebno je bolje normirati osnovne postulate sistema bezbednosti i odbrane. U skladu sa novonastalim okolnostima, nastavaka ili odustajanje od EU integracija pre svega potrebno je usvojiti iskrenu i sveobuhvatnu strategiju spoljne politike koja više ne bi smela biti  reducirana na eventualni nastavak EU integracija, kao što je sada slučaj, a tek onda nova  krovna bezbednosna i odbrambena dokumenta. Ona moraju biti u suštinskom i normativnom skladu sa izabranom spoljnopolitičkom orijentacijom Srbije, s jedne, i sa geopolitičkim i geostrateškim okruženjem sa druge strane, te sadržati jasne odredbe o podeli vlasti, vladavini prava i ljudskih prava i demokratskog nadzora nad sistemom bezbednosti.

Ukratko, PRE SVEGA rešiti pitanja oko  KOSOVA da bi se Srbija izvukla iz, sa aspekta demokratske konsolidacije društva i države,  nemoguće situacije u kojoj je pitanje  KOSOVA  PRE SVEGA, i ušla u novu u kojoj je DEMOKRATSKA SRBIJA PRVO izvodljiva opcija.

PDF