Redovno u vanrednim situacijama: Reforma sistema upravljanja krizama i planiranja u venrednim situacijama u Srbiji

Izveštaj

Centar za evroatlantske studije (CEAS) u okviru projekta „Ispunjenje predviđenih planova iz IPAPa – Korak bliže NATOu”, koji je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju (SAD), prati implementaciju aktivnosti predviđenih Individualnim akcionim planom partnerstva  (Individual Partnership Action Plan – IPAP), koji je Srbija usaglasila sa NATO u januaru 2015, sa posebnim fokusom na strategiju javnog informisanja, upravljanje krizama i planiranje u vanrednim situacijama i zaštitu tajnih podataka.

Studija "Redovno u vvanrednim situacijama" prvo daje kontekstualnu analizu, zatim analizira aktuelno normativno i operativno stanje u oblasti reagovanja u vanrednim situacijama u Srbiji izdvajajući najrelevantnije propise u Srbiji i regionu, sa posebnim osvrtom na planove koje proističu iz Individualnog akcionog plana partnerstva (IPAP) Srbije sa NATO i članstva u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu. CEAS potom iznosi zaključke i daje predlog praktičnih politika, u skladu sa svojim mandatom, o tome kako Srbija treba dalje da nastavi sa jačanjem mehanizama za upravljanje krizama i planiranja u vanrednim situacijama.

Studiju možete preuzeti ovde.